ISTDP är en känslofokuserad terapiform som utvecklades under sjuttio- och åttiotalet av den kanadensiske terapeuten Habib Davanloo. Davanloo var missnöjd med hur långsamt förändring skedde inom dåvarande psykoterapeutiska modeller, och började experimentera med mer tidseffektiva sätt att samtala på. När han så småningom presenterade resultaten av sina experiment och började lära ut modellen så kallade han den för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 

ISTDP menar att psykologiska problem orsakas av inlärda automatiska beteenden – försvar – som vi människor använder för att hantera känslor. Det kan till exempel handla om att vi kritiserar oss själva eller att vi ältar något. Målet med terapin är att undersöka försvaren som står i vägen för livet som vi vill leva, och hjälpa oss att komma i kontakt med känslorna som försvaren blockerar. Försvar är något som alla människor utvecklar som en del i sin psykologiska mognadsprocess. När relationerna till våra närmaste personer under uppväxten – våra anknytningspersoner – innehåller olika former av otrygghet så kommer vårt känsloliv färgas av detta. Om vi växer upp under en sådan otrygghet så kan vi bli rädda för våra känslor, och utveckla vad som ibland kallas för en känslo- eller affektfobi. Livet kan då komma att handla om att undvika känslor snarare än om våra drömmar, önskningar och personliga mål.

ISTDP uppmuntrar terapeuten att arbeta empatiskt, aktivt och fokuserat för att tillsammans med patienten undersöka vilka försvar som blockerar känslorna. Terapeuten är en aktiv förespråkare för förändring snarare än en neutral observatör. Att undersöka sina känslor och försvar är en utmaning för alla människor, så en central aspekt av behandlingen är att ett varmt och respektfullt samarbete utvecklas mellan terapeut och patient. Om man inom ramarna för ett sådant samarbete släpper taget om några av sina försvar så är det inte ovanligt att olika ångestreaktioner sätter igång. En central del av behandlingen handlar därför om att hitta olika sätt för att hantera och reglera ångest. När vi har olika former av ångestrelaterade problem går mycket av vår tid åt till att oroa oss för externa fenomen. Inom ISTDP betonar vi hur känslomässiga, inre processer oftast är de centrala orsakerna till ångestrelaterade svårigheter.

ISTDP utgår från att människan som art har ett antal grundläggande känslor som är universella för alla kulturer. Inom ISTDP brukar man i första hand prata om glädje, nyfikenhet, sorg, rädsla, ilska och skuld. Genom att närma sig de känslor som tidigare undvikits blir vi på sikt mindre rädda för dem. Vi behöver då inte använda oss av försvar på ett lika omfattande sätt längre, och vi blir mer fria att utveckla vår potential. När vi är exempelvis deprimerade och nedstämda är det lätt att tro att vi inte har någon kraft inom oss. Inom ISTDP betonar vi hur alla människor har energi och kraft, och terapin handlar bland annat om att frigöra denna inre kraft som de inlärda omedvetna försvaren blockerar och stänger av.

ISTDP uppmuntrar terapeuten att ta ansvar för ett livslångt lärande. Stommen i detta lärande är att terapeuten uppmuntras att spela in sina terapisamtal på video för att sedan analysera dem i detalj på egen hand eller tillsammans med en erfaren kollega. Videoinspelning innebär en ständig kvalitetssäkring av det terapeutiska hantverket som skiljer ISTDP från många andra terapimetoder. Som patient har du alltid rätt att välja själv om du vill bli inspelad eller inte.

ISTDP är en vetenskapligt beprövad metod som har undersökts i ett fyrtiotal randomiserade kontrollerade studier. En aktuell vetenskaplig sammanfattning av många av dessa studier hittar du här. ISTDP har vetenskapligt stöd vid de flesta vanliga formerna av psykisk ohälsa såsom depressioner, ångest, PTSDberoende, borderline, psykos, bipolaritet och osjälvständighet. Det finns även stöd för behandling av psykosomatiska besvär/medicinskt oförklarade symptom såsom huvudvärk, smärtproblematik, yrsel, illamående och IBS med mera.

Här är ett reportage på engelska som innehåller intervjuer med några kanadensiska ISTDP-terapeuter och deras patienter: https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-their-pain-is-real-and-for-patients-with-mystery-illnesses-help-is/